English

Registration and program

27-29 OKTOBER 2023

Under det senaste ett och ett halvt året har konsekvenserna av kriget i Ukraina påverkat utrymmet och möjligheterna för politisk organisering. I spåren av pandemin, en global kris i den sociala reproduktionen och de eskalerande effekterna av klimatkrisen märks nu konsekvenserna av krigspolitik i migranters, arbetares, kvinnors och hbtqi-personers liv långt bortom krigszonerna. Medan nationalismen befästs allt starkare belyser kriget betydelsen av vad som händer över gränserna. För att kunna göra motstånd och vägra krigspolitiken måste vi bygga en gemensam horisont och ta itu med frågan om vad det innebär att organisera sig transnationellt. Av dessa skäl, efter mötena i Sofia och Frankfurt, kallar vi till ett nytt möte i Bologna den 27-29 oktober.

VI LEVER INTE I NÅGRA VANLIGA TIDER

Vi lever inte i några vanliga tider. Medan miljontals människor kämpar med ökade levnadskostnader och prekarisering har kriget kidnappat den politiska fantasiförmågan, vilket gör det ännu svårare att ge form åt projekt för radikal omställning. Men just denna bråda stund kräver att vi vågar ta risker och bemöta de transnationella processer som vi är insnärjda i. Medan internationell solidaritet håller fast vid att nationalstaterna är grunden för den politiska verkligheten, identifierar ett transnationellt perspektiv de materiella processer, relationer och kamper som korsar gränserna.

Attackerna mot löner och arbetsvillkor kännetecknas av arbetsköparen som vi möter varje dag, men de är också en del av den övergripande förskjutningen bort från “återhämtning” efter pandemin, och mot nedskärningar i välfärden, där pengarna omfördelas till att i stället stötta militärindustrin och krigspolitik. Omstruktureringen av välfärd, sjukvård och pensioner innebär en daglig kamp för att få ekonomin att gå ihop, men har samtidigt formen av en patriarkal och rasistisk attack som präglar vår samtid. Med varierad intensitet främjar regeringarna både moderskapet som ett påstått naturligt öde, hindrar friheten till abort och preventivmedel och gör det svårare för arbetande kvinnor att välja att skaffa barn. Enligt denna patriarkala logik ska kvinnors arbete ersätta det nedmonterade välfärdssystemet samtidigt som de fortsätter att vara en grundläggande del av lönearbetet. Statliga och överstatliga institutioner blundar för våld i hemmet och sexuellt våld. Hbtqi-personer drabbas av de lagar som öppet angriper och fråntar deras frihet.

Rasism synliggörs i varje migrant och de efterföljande generationer som behandlas antingen som billig arbetskraft eller som en engånsprodukt – ett liv som kan kastas efter användning. Samtidigt är rasismen rotad i EU och dess staters institutionella beslut som sänder budskapet till alla migranter som försöker nå Europa att de kommer att lämnas att dö. Detta sker medan EU omdefinierar sig självt genom upprustning, omformulering av gränspolitiken och “återhämtningsplaner”. Snarare än att begränsa nationalism, blir ett EU i krig istället självaste protagonisten i ett starkt återuppvaknande av nationalismen som en respons på fattigdom och de stigande levnadskostnaderna, vilket banar väg för ett aldrig tidigare skådat uppsving av högerextrema krafter.

Klimatkrisen tar sig uttryck i en rad katastrofala händelser som förstör människors liv och hem: omfattande översvämningar och jordskred har nyligen drabbat Emilia Romagna, just den italienska region där vi kommer att hålla vårt möte. Men klimatkrisen handlar inte bara om den ökande frekvensen av extrema väderhändelser. Den är resultatet av kapitalistisk exploatering som formar nya områden för ackumulation och kamp, där “den gröna given” förhandlas internationellt och används för att dra ytterligare gränser för uppdelning och hierarki i hela samhället och över hela världen. Vi ser ökade vinster och attacker mot arbetare medan väldigt lite görs för att förhindra eller mildra riskerna för klimatkatastrof.

ATT MÖTA DET TRANSNATIONELLA FÖR ATT ÅTERFÅ DEN POLITISKA FANTASIFÖRMÅGAN

Samtidigt som vi brottas med de effekter som pandemin och kriget har haft för politisk organisering och sociala rörelser, fortsätter kampen för arbetare, migranter, kvinnor och hbtqi-personer, utspridda som vi är, genom handlingar av vägran och genom den ilska som initierats av händelser över hela Europa och bortom. Vi ser dock hur svårt det är för sociala rörelser att ta fram verktyg som kan stärka och koppla samman befintliga kamper och föreställa sig nya möjligheter. Vi tänker därför att det är dags att ta ett steg framåt, med respekt för de riktningar och möjligheter som transnationell organisering uppenbarar.

Oavsett om vi vill motsätta oss en nationell reform, en multinationell arbetsköpare, en auktoritär, patriarkalisk och rasistisk regering eller den exploatering som EU-politiken innebär, måste vi öppet konfrontera de processer som sträcker sig förbi våra lokala territorier, processer som i sin grund verkar transnationellt. Vi vet att dessa processer slår till i olika takt och med olika intensitet, beroende på de specifika förhållanden som människor står inför. Vid TSS-mötena i Sofia och Frankfurt diskuterades Östeuropa och de postsovjetiska regionernas roll som laboratorier för de nyliberala experiment som senare upprepades i Europa. Vi diskuterade effekterna av kriget i Ukraina på klimat-, migrant- och feministiska kamper och olika spänningar och strejker som uppstår i Europa.

I Bologna vill vi bygga ett space som vägrar kriget och som kan tjäna till att skapa kollektiva strategier för att möta de utmaningar och möjligheter som den transnationella organiseringen innebär, för att utvidga vår politiska fantasiförmåga och styrka. Samtidigt som transnationell planering är ett problem som tvingar oss att beakta både skillnader och motsägelser, utgör det också ett nödvändigt medel för att åstadkomma radikal förändring. Att kollektivt läsa de processer, den dynamik och de skillnader som formulerar gemensamma tendenser och områden som ifrågasätts är en viktig del av det transnationella initiativ som vi behöver bygga, och ger möjlighet att föra en dialog mellan olika kamper och ämnen inom ramen för ett gemensamt projekt. Transnationell organisering är varken en färdig lösning på de problem som vi står inför eller begränsad till att visa solidaritet mellan varandra. Transnationell organisering är avgörande för att på ett radikalt sätt kunna konfrontera de processer som präglar vår politiska samtid och för att vägra de uppdelningar längs gränser och hierarkier som våra fiender har ritat upp. Det är upp till oss att identifiera och skapa de former och den omfattning av transnationell organisering som samtiden kräver. Av denna anledning kommer mötet att inriktas på att diskutera det nya i den nuvarande konjunkturen och uppmana till nya strategier för kommande strider.

Program och anmälan till mötet i Bologna den 27-29 oktober: https://www.transnational-strike.info/event/transnational-meeting/

För information om mötets program och innehåll, skriv till info@transnational-strike.info

För information om registrering och logistik för mötet, skriv till tssmeetingbologna@gmail.com