Till följd av förra årets mobiliseringar och kvinnostrejker, efter de massiva feministiska demonstrationernai samband medTrumpsinflyttning i Vita huset, pågårjust nu runt om i världen förberedelser och offentliga möten för att detta års 8-marsfirande ska resultera i en massiv kvinnostrejk. Vi uppmanar alla som planerar något initiativ den 8 mars att dela detta upprop för att öka den transnationella spridningen av den feministiska strejkrörelsen.

Från Polen till Argentina, från Turkiet till Italien – en global feministisk rörelse är på frammarsch. Den 8 mars kommer kvinnor i mer än 20 länder gå ut på gatorna och strejka. Under loppet av en dag kommer de störaproduktionen och reproduktionen. Detta med inspiration från kvinnostrejkerna i Argentina och Polen liksom från den enorma demonstrationen mot kvinnovåld i Italien. Men också till följd av de globala kvinnomarscherna som startade i Washington och London och som översvämmade hundratals städer–den8 mars kommer att utmynna i ännu ett upprorsögonblick. Alla vi som protesterar mot det nyliberala patriarkatet kommer att kämpa tillsammans mot mäns våld och de restriktioner som nu införs för att begränsakvinnors rätt till abort; moderskapetanses vara kvinnors enda möjliga öde. Mot de materiella, symboliska och diskursiva hinder som står i vägen för kvinnors frihet.

Strejken kommer att äga rum i hemmet, där kvinnor tar hand om äldre och barn. I fabriken, där kvinnor producerar för den globala marknaden.Den kommer äga rum på skolor och sjukhus, ioffentliga och privata sfärer där de garanterar reproduktionen av samhället och ändå får mindre betalt än män –om ens betalt överhuvudtaget – och ofta arbetar under extremt prekäravillkor. Den kommer att äga rum på universitet och i skolor där könsroller och sexuella hierarkier cementeras, därutarmandet och privatiserandet av kunskap pågår. Den 8 mars kommer att vara en dag när migrantkvinnor protesterar.De som dagligen utmanarexploateringen genom att röra sig över gränserna, men som fortfarande bär den största bördan av omsorgsarbetetoch tvingas till utpressning genom uppehållstillstånd. Det kommer att bli en möjlighet att strejka för hbtq-personer som önskar underminera tvingande könsroller. För alla män som är villiga att kämpa mot den samhällsordning som underordnar, våldtar och mördar kvinnor, alltmedan exploateringendrabbar oss alla.

Detta år kommer den 8 mars inte bara vara ettrituellt datum. I år måste och kommerdet att vara ett tillfälle när vi kan visa hur kraftfull strejken är när den går bortom de offentliga arbetsplatserna och genomsyrar hela samhället. När den angriper hemmets sfär. När den uttrycker sig i ett globalt kvinnouppror mot en global nyliberal attack. Den 8 mars kommer ocksåde som formellt inte kan strejka få möjlighet attsäga nej till otrygghet och förtryck. Fastän man försökerförsvaga strejken genom lagstiftning och utpressning i form av uppsägningar, kommer vi att ta tillbaka den som ett vapen som kan användas på varje platsdär förtryck och exploatering utövas.

En strejkrörelse som ovillkorligenöverskrider gränsen mellan arbetsplats och samhälle,mellan produktion och reproduktion, mellan länder och regioner – den senaste tidens kvinnostrejker är de mest inspirerande exemplen på vad den transnationella sociala strejkenkan åstadkomma. Den 8 mars kommer vi att vara del av ett globalt uppror som syftar till att störta de sexuella maktrelationer som påverkar kvinnor och som dominerar hela samhället. Kvinnostrejken den 8 mars kommer att vara en feministisk mobilisering som för oss samman, vi som dagligenkämpar mot förtryck.Varje röst kommer att höras i en gemensamprotest: om inte våra liv har något värde, då strejkar vi!

#Niunamenos #Womenstrike #8M

Plattformen för Transnationell Social Strejk

 Nästa möte för transnationell samordning inför 8 mars är en workshop som kommer att hållas den 11 februarii London, genom TSS nätverket (mer information om exakt tid och plats kommer). För att ta del av eller dela information, uttalanden, material och erfarenhet från praktikoch organisation kontakta oss på: info.transnationalstrike@autistici.org